Oplossing voor problemen WSG: minister neemt saneringsbesluit

Stichting WSG te Geertruidenberg werd in 1962 opgericht. Halverwege de jaren 2000 gaat er veel mis met het investeringsbeleid door een ongebreidelde expansiedrift, waardoor haast onvoorstelbare financiële tekorten zijn ontstaan. Zowel Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) als het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) grijpen in met als belangrijkste uitkomsten de vervanging van de gehele topstructuur en het saneringsbesluit nr. 81 (genomen door CFV in juli 2013).

Met het saneringsbesluit nr. 81 krijgt WSG vijf jaar tijd om zich voor te bereiden op een duurzame oplossing. WSG heeft zich eerst gericht op het op orde krijgen van de organisatie. Vervolgens zijn meerdere oplossingsmogelijkheden voor de financiële problemen van WSG zorgvuldig en gedegen onderzocht. Er is nu een oplossing gevonden die de schade voor de huurders en voor de corporatiesector zoveel als mogelijk beperkt.

 

Een duurzame oplossing in drie delen

De gevonden oplossing zorgt er voor dat de last van de leningen in delen wordt overgedragen aan 8 Brabantse corporaties, het door de minister beheerde saneringsfonds en WSW-borgvoorziening.

I.  8 Brabantse corporaties nemen het vastgoed en een deel van de leningen over

WSG is met acht lokale corporaties overeengekomen dat elk van hen via een juridische afsplitsing een deel van het bezit van WSG en een daarop afgestemd deel van de leningportefeuille van WSG zal overnemen. Hiervoor wordt de totale vastgoedportefeuille opgeknipt in acht clusters (puzzelstukken) passend bij het werkgebied van de overnemende corporaties, zodat al het WSG-vastgoed zich na overdracht in het kernwerkgebied van de overnemende corporatie bevindt. Deze oplossing wordt ook wel het Puzzelmodel genoemd. 
Het Puzzelmodel verzekert dat de huurders van de bijna 4.800 verhuureenheden van WSG een solide en betrokken sociale verhuurder krijgen met mogelijkheden om te investeren in betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. En tegelijkertijd worden hiermee de risico’s voor eventuele tegenvallers in de waardeontwikkeling van met name het zorgvastgoed beter gespreid en verlegd naar solvabele corporaties.

De keuze voor het Puzzelmodel wordt ondersteund door de huurdersvertegenwoordigingen van WSG en van de acht corporaties. Vooruitlopend op de uitvoering van het Puzzelmodel heeft Woonlinie eind 2017 haar deel van 12 verhuureenheden al overgenomen.

De realisatie van het Puzzelmodel vraagt om een verwachte saneringsbijdrage van € 554 miljoen, welk bedrag bij tegenvallers kan oplopen tot maximaal € 701 miljoen. De financiële en volkshuisvestelijke impact van deze oplossing is door de Minister vergeleken met andere oplossingsmodellen. Op basis van deze vergelijking is de conclusie dat het Puzzelmodel het best voldoet aan alle aan de sanering gestelde voorwaarden.

II.   De minister verstrekt maximaal € 386 miljoen aanvullende saneringssubsidie

De minister heeft op 29 juni 2018 besloten om aan WSG een aanvullende saneringssubsidie toe te kennen van 55% van de benodigde saneringsbijdrage, waarmee de bandbreedte van de saneringssubsidie tussen € 305 en € 386 miljoen ligt. Deze subsidie wordt betaald uit het door de corporatiesector gevormde saneringsfonds. WSG zal deze subsidie gebruiken om een deel van haar leningen versneld af te lossen. De toegekende subsidie is door de minister bepaald als het deel van het financiële tekort dat kan worden toegerekend aan de volkshuisvestelijk gezien noodzakelijke activiteiten van WSG.

III.   Borgvoorziening WSW blijft garant staan voor achterblijvende leningen

Na de overgang van een deel van de leningportefeuille naar de corporaties en de versnelde aflossing blijven een aantal resterende leningen over in WSG. Omdat WSG geen (huur)inkomsten meer genereert (want we hebben geen bezit meer), kunnen wij geen rente- en aflossing meer betalen. De financiers van die leningen zullen daarvoor een beroep doen op WSW, dat heeft toegezegd in dat geval mee te willen werken aan de betaling daarvan.

Voorbereiding en uitvoering van het saneringsbesluit

De juridische voorbereidingen voor de uitvoering van het saneringsbesluit zijn in juli 2018 direct in gang gezet. Het vergt enige tijd om de overdracht van het bezit en de ontmanteling van de werkorganisatie voor te bereiden.

In december 2018 heeft WSG het bezit aan de 8 corporaties overgedragen. De WSG-huurders zijn hierover tijdig geïnformeerd. Aansluitend volgt een juridische afsplitsing per 31-12-2018, waarna de werkorganisatie van WSG wordt opgeheven. Daarmee verliezen 19 medewerkers hun baan. Met de ondernemingsraad is een sociaal plan afgesproken voor de medewerkers.

Door de restschuld is het noodzakelijk dat WSG op papier nog blijft bestaan totdat de laatste leningen zijn afgelost. WSG zal echter vanaf 2019 geen bedrijfsactiviteiten meer uitvoeren.